ЛИЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕОМ «CLICKTEX»

Редакція від 10.05.2017


Цей Ліцензійний Договір (далі «Договір») є офертою ФОП Шевцов С.М., що іменується в подальшому Ліцензіар, користувачеві, що іменується в подальшому Ліцензіат. Цей Договір визнаєтся заключеним з моменту його акцепту Ліцензіатом. Під акцептом в цілях цього Договору розуміється факт оплати Ліцензіатом за Ліцензію у відповідності із умовами цього Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Ліцензіар зобов'язується надати (передати) Ліцензіату на умовах простої (невиняткової) ліцензії права на використання програми «Clicktex» для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), що є результатом інтелектуальної діяльності ФОП Шевцов С.М. (далі – ПО) в межах і способами, вказаними в п. 1.2. цього Договору (далі - права використання).

1.2. Право на використання програми для ЕОМ, що надається (передається) Ліцензіату у відповідності із цим Договором, включає використання наступними способами: невиключне право на відтворення програми для ЕОМ, обмежене правом інсталяції, копіювання та запуску програми для ЕОМ на території України.

1.3. Згідно цього Ліцензіар підтверджує, що він є правовласником програми для ЕОМ, і на момент надання (передачі) Ліцензіату права на використання програм для ЕОМ воно не заставлене, не арештоване, не є предметом ісків третіх осіб і є ліцензійним продуктом. Інтелектуальна власність і право на володіння програмою для ЕОМ ТОВ «Кліктекс» (Clicktex) підтверджується «Свівдоцтвом державної реєстрації програми для ЕОМ №2015618977» від 20.08.2015.

1.4. Права використання програми обмежується наявним набором опцій, відповідно обраному тарифу. Тариф – вартість використання ПО, що визначається Ліцензіаром і розміщена на Сайті Ліцензіару за посиланням http://www.clicktex.com.ua/pricing. Мінімальний термін використання програми «Clicktex» встановлюється рівним одному календарному місяцю. Строк використання програми «Clicktex» для електронно-обчислювальних машин становить кількість місяців, передплачених Ліцензіатом за діючими тарифами.

2. УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. За надавані за цим Договором права на використання Ліцензіат зобов'язується уплатити Ліцензіару винагороду, розмір якого відповідає обраному тарифу і вказується у рахунках, які виставаляє Ліцензіар.

У відповідності до Налогового Кодексу України розмір винагороди за надані на підставі цього Договору права використання програм для ЕОМ на умовах простої (невиключної) ліцензії ПДВ не оподатковується.

2.2. Оплата винагороди, вказаній в п. 2.1. цього Договору, здійснюється Ліцензіатом шляхом перерахування грошових коштів на реєстраційний рахунок Ліцензіара протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виставлення Ліцензіаром рахунку. Рахунок виставляється в гривнях і містить інформацію про обраний Ліцензіатом тариф і кількість оплачуваних місяців використання програми для ЕОМ.

2.3. Днем виконання платежу рахується день зарахування грошових коштів на реєстраційний рахунок Ліцензіара.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПРАВ

3.1. Право на використання програми для ЕОМ передається Ліцензіату в електронному вигляді.

3.2. В разі якщо на протязі 10 (десяти) календарних днів від дати оплати ліцензійної винагороди Ліцензіар не отримав від Ліцензіата письмової претензії, пов'язаної із відповідністю обсягу опцій наданих прав обсягу опцій, що відповідають обраному тарифу, то рахується, що невиключне право використання ПО надано Ліцензіату у повному обсязі.

3.3. В разі якщо на протязі 10 (десяти) календарних днів від дати отримання Ліцензіатом від Ліцензіара в електронному вигляді програми для ЕОМ, від Ліцензіата надійшли мотивовані письмові заперечення, то Ліцензіар зобов'язаний на протязі 30 (тридцати) календарних днів усунути порушения та/або інші зауваження, викладені у запереченнях, а в разі неможливості їх усунення в передбачений цим пунктом термін, повернути на протязі 5 (п'яти) робочих днів у повному обсязі грошові кошти, сплачені Ліцензіатом у рахунок оплати Договору.

3.4. Ліцензіат має право відмовитись від використання ПО й вимагати повернення 100 (ста) % суми авансу, сплаченого згідно цього Договору, на протязі 10 (десяти) календарних днів від дати оплати Ліцензії. Після закінчення зазначеного терміну повернення коштів не проводиться.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіат зобов'язаний:

4.1.1. для отримання доступу до ПО зареєструвати особистий кабінет, дотримуючись процедури реєстрації, встановлену на сайті Ліцензіару за адресою http://www.clicktex.com.ua, і задати після реєстрації унікальні логін і пароль з метою ідентифікації Ліцензіата і надання йому можливості використання ПО. Логіном є адреса електронної пошти Ліцензіата;

4.1.2. використовувати ПО тільки тими способами, котрі передбачені цим Договором;

4.1.3. на протязі терміну дії цього Договору не модифікувати початковий код ПО, за виключенням HTML кода, безпосередньо розміщеного Ліцензіатом у тексті кода сайта Ліцензіата;

4.1.4. на протязі терміну дії цього Договору не модифікувати зовнішній вигляд користувацьких інтерфейсів ПО, за виключенням засобів адаптації зовнішнього вигляду, передбачених в особистому кабінеті;

4.1.5. оплачувати цей Договір у повному обсязі згідно рахункам, що виставляються Ліцензіаром.

4.2. Ліцензіар зобов'язаний:

4.2.1. забезпечити надання права використання Ліцензіату на протязі всього терміну дії цього Договору;

4.2.2. своєчасно виставляти Ліцензіату рахунки на оплату цього Договору не пізніше п'ятого числа розрахункового місяца;

4.2.3. надавати Ліцензіату техничну підтримку електронною поштою (адреса - [email protected]) у відношенні використання ПО на протязі всього терміну дії права використання ПО;

4.2.4. проводити технологічні перерви, що використовуютья, в тому числі для обовлення функціональності ПО, в кількості, не більше 4 годин за один календарний місяц у нічний час (з 23:00 до 06:00 за Київським часом)

4.3. Ліцензіат має право:

4.3.1. цілодобово отримувати доступ до ПО, за допомогою телекомунікаційних мереж, в тому чіслі мережою Інтернет, за виключенням періодів проведння технічних робіт;

4.3.2. використовувати ПО наступними способами - запуск, відтворення ПО и здійснення будь-яких інших дій, спрямованих на звичайну роботу з ПО за допомогою мережі Інтернет з урахуванням обмеження специфікацій програм для ЕОМ, узгодженими у Додатку №1 до цього Договору;

4.3.3. використовувати ПО у своїй діяльності, виключаючі випадки перепродажу, оренди, передачі права використання ПО третім особам;

4.4. Ліцензіар має право:

4.4.1. проводити профілактичні роботи на серверному обладнанні, проінформувавши Ліцензіата за один день до моменту початку робіт;

4.4.2. проводити технологічні перерви у наданні доступу до ПО, які розглядаються як надання доступу до ПО в штатному режимі і не є підставою для перерахунку оплачених Ліцензіатом сум ліцензійної винагороди;

4.4.3. призупинити виконання зобов'язань за цим Договором у випадку неоплати Ліцензіатом рахунку у порядку, встановленному Договором;

4.3.4. зміняти вартість використання ПО (тарифи), яка визначається Ліцензіаром і розміщується на сайті Ліцензіара, на покупку нових програм для електронно-обчислювальних машин без попереднього повідомлення Ліцензіата.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства України.

5.2. Ліцензіар буде оскаржувати за свій рахунок будь-яку вимогу (іск, претензію) третьої особи проти Ліцензіата в тій мірі, в якій така вимога основана на твердженні про те, що надавані Ліцензіаром прості (невиключні) ліцензії на програми для ЕОМ образують порушення будь-якого об'єкту інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

5.3. На підставі рішення суда, яке вступило у законну силу, або іншого судового акту або визнаної Ліцензіаром претензії про порушення будь-якого об'єкту інтелектуальної власності, останній зобов'язується шляхом сплати третій особі суми заявленої ним вимоги звільнити Ліцензіата від задоволення (сплати) заявленої вимоги. В разі несплати Ліцензіаром третій особі суми заявленої вимоги Ліцензіат, в разі виникнення у нього обов'язка здійснити таку сплату третій особі, буде мати право вимагати від Ліцензіара компенсації понесених Ліцензіатом витрат, а Ліцензіар буде зобов'язаний компенсувати такі витрати Ліцензіату.

Зобов'язання Ліцензіара, вказані в цьому пункті, діють при умові, що Ліцензіат негайно письмово повідомить Ліцензіара про пред'явлену вимогу, забезпечить Ліцензіара інформацією, що є в наявності у Ліцензіата, яка відноситься до вказаної вимоги (іску або претензії). Ліцензіару повинна бути надана можливість самостійно здійснювати захист від пред'явленої вимоги (іску або претензії), які не повинні визнаватись Ліцензіатом без попередньої письмової згоди Ліцензіара. Не дивлячись на будь-яке положення цього пункту, компенсації підлягає тілько видатки, пов'язані із відсутністю у Ліцензіара вказаних в першому абзаці цього пункту прав, та (або) пов'язані з використанням поставленого програмного забезпечення Ліцензіатом у відповідності із переданими невиключними ліцензіями, доказані (документально підтверджені) Ліцензіатом або визнані Ліцензіаром або визначені рішенням суду або іншим судовим актом.

5.4. Ліцензіар не несе відповідальності за діяльність третіх осіб, таких як Хостинг провайдери, Інтернет провайдери, реєстратори доменних імен та інших, які здатні вплинути на виконання умов цього Договору.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Сторони погоджуються з тим, що Ліцензіату відомі найважливіші функціональні властивості програм для ЕОМ, у відношенні яких надаються права на використання. Ліцензіат несе ризик відповідності програм для ЕОМ його бажанням і потребам, а також ризик відповідності умов і обсягу надаваних прав своїм бажанням і потребам. Ліцензіар не несе відповідальність за будь-які збитки, незалежно від причин його виникнення, (включаючи, але не обмежуючись цим, особливі, випадкові або непрямі збитки, пов'язані з недоотриманими прибутками, перериванням комерційної або виробничої діяльності, втратою ділової інформації, недбалістю, або будь-які інші збитки), які виникли внаслідок використання або неможливості використання програм для ЕОМ.

6.2. Усунення виявлених Ліцензіатом критичних помилок (помилки, які призводять до неможливості виконання основних функцій системи), які виникли з вини Ліцензіара, в програмі здійснюється на протязі дня.

6.3. Усунення виявлених Ліцензіатом некритичних помилок, які виникли з вини Ліцензіара, в програмі здійснюється на протязі трьох робочих днів.

6.4. Супроводження здійснюється електронною поштою. Відповіді на запитання електронною поштою відправляються Ліцензіаром на протязі 24 годин.

6.5. Замовник може визвати спеціалистів Ліцензіара на свою територію для консультацій на місці застосування. Оплата за виїзд спеціалістів Ліцензіара на територію Ліцензіата оплачується понад суму цього Договору на підставі калькуляції Ліцензіара.

7. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗТОРЖЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає у силу з моменту прийняття умов цього Договору Ліцензіатом і діє на протязі терміну використання програми «Clicktex» визначаємого кількістю місяців, передплачених Ліцензіатом за діючими тарифами.

8. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів Сторони приймуть всі заходи до урегулювання них шляхом переговорів.

8.2. Всі спори між Сторонами, по яких не було досягнено угоди у двомісячний термін, розв'язуються у відповідності до законодавства України у суді.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (таких як стихійні лиха або суттєві зміни законодавства) при умові, що вони безпосередньо впливають на виконання зобов'язань по цьому Договору. В цьому випадку виконання зобов'язань по цьому Договору відкладається на час дії обставин непереборної сили та їх наслідків.

9.2. Непереборною силою вважаються події, які наступили після вступу у дію цього Договору незалежно від волі Сторін, і які немождиво було передбачити в момент підписання цього Договору і попередити розумними діями. Ці події своїм впливом можуть відкладати або перешкоджати виконанню всіх або частини рабіт по Договору.

9.3. Непереборною силою вважаються, зокрема, наступні події: війна, мобілізація, епідемія, пожар, природні катаклізми, дорожні пригоди і зміни законодавства в тому випадку, якщо такі події відповідають крітеріям п. 9.2. Договора. Наведений вище перелік не є виключним.

9.4. Якщо виконання зобов'язань за цим Договором повинно бути відкладене через дію непереборної сили, Сторона, яка піддалася дії непереборної сили, письмово повідомляє іншу Сторону про день початку дії непереборної сили на протязі п'яти днів з моменту наступу цих обставин. Із припиненням дії непереборної сили і відновленням нормальних умов Сторона, яка піддалася дії непереборної сили, повідомляє про це письмово іншу Сторону.

9.5. Якщо Сторона не виконає вимоги, оговорені в п. 9.4., тобто не повідомить іншу Сторону про настання і припинення обставин непереборної сили, вона втрачає право посилатися на її дію.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Будь-яка інформація, в тому числі надані Ліцензіатом особисті відомості, а також листування між співробітниками Ліцензіата і відвідувачами сайту Ліцензіата, отримані Ліцензіаром внаслідок використання Ліцензіатом програм для ЕОМ, згідно з пп. 1.1. - 1.3. не можуть бути розголошені третім особам.

10.2. Ліцензіар не несе відповідальності за розголошення особистих відомостей Ліцензіата, в разі, коли розголошення настало з вини або за згодою Ліцензіата.

10.3. При передачі секретної інформації (наприклад, номерів кредитних карт або паролів) через Інтернет з використанням програм для ЕОМ, права на використання яких надаються (передаються) Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Договору, Ліцензіат самостійно здійснює захист секретної інформації за допомогою методів шифрування, таких, наприклад, як протокол SSL (Secure Socket Layer).

10.4. Ліцензіат зобов'язується не передавати третім особам логіни і паролі, отримані в результаті використання програм для ЕОМ. У разі передачі Ліцензіатом даних для доступу до програм для ЕОМ третім особам, Ліцензіар не несе відповідальності за збереження особистих відомостей Ліцензіата.

10.5. Кожна із Сторін погодилася вважати текст цього Договору, а також весь обсяг інформації, переданої і такої, що передається, Сторонами один одному при в ході виконання зобов'язань, що виникли з цього Договору, конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним законодавством, - комерційною таємницею) іншої Сторони.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Приймаючи умови цього Договору, Ліцензіат дає згоду Ліцензіара на збір, зберігання і обробку своїх персональних даних, у тому числі на передачу персональних даних правовласнику й іншим третім особам в рамках виконання зобов'язань за цим договором і вимог законодавства України, згідно вимог ЗУ «Про захист персональних даних» №297-VI від 01.06.2010. Ліцензіат гарантує, що при наданні Ліцензіару персональних даних інших осіб, Ліцензіатом від таких осіб отримані відповідні згоди.

11.2. Приймаючи умови цього Договору, Ліцензіат дає згоду на отримання додаткової інформації та інформаційних розсилок Ліцензіара або правовласника за вказаною при реєстрації адресою і телефоном.

11.3. Умови цього Договору застосовуються, якщо інше не встановлено письмовою Угодою Сторін.

12. РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАРА

ФОП Шевцов С.М.

Юридична адреса 40035, м. Суми, Зеленко 12, оф.3

Ідентифікаційний №2745021258

п/р 26006060592267 у Печерському відділу КБ ПриватБанк, м. Київ, МФО 300711

тел. +38(097)191-98-94